[webkit-efl] Fonts API change

Grzegorz Czajkowski g.czajkowski at samsung.com
Mon Aug 22 07:26:13 PDT 2011


Dear webkit-efl developers,

I would like to know your opinion about a new API which allows to set/get the font name for the given font family.
Link to patch: https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=66654

Regards,
Grzegorz

________________________________
The above message is intended solely for the named addressee and may contain trade secret, industrial technology or privileged and confidential information otherwise protected under applicable law. Any unauthorized dissemination, distribution, copying or use of the information contained in this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify sender by email and delete this communication immediately.


Powy?sza wiadomo?? przeznaczona jest wy??cznie dla adresata niniejszej wiadomo?ci i mo?e zawiera? informacje b?d?ce tajemnic? handlow?, tajemnic? przedsi?biorstwa oraz informacje o charakterze poufnym chronione obowi?zuj?cymi przepisami prawa. Jakiekolwiek nieuprawnione ich rozpowszechnianie, dystrybucja, kopiowanie lub u?ycie informacji zawartych w powy?szej wiadomo?ci jest zabronione. Je?li otrzyma?e? powy?sz? wiadomo?? omy?kowo, uprzejmie prosz? poinformuj o tym fakcie drog? mailow? nadawc? tej wiadomo?ci oraz niezw?ocznie usu? powy?sz? wiadomo?? ze swojego komputera.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.webkit.org/pipermail/webkit-efl/attachments/20110822/2dbe0ce3/attachment.html>


More information about the webkit-efl mailing list