[webkit-dev] Unsupported platform, can't determine built library locations

nguyen hai deuxliquid at yahoo.com
Fri Feb 13 02:38:25 PST 2009


Hi all,
I tried to build webkit on unbuntu 8.04 but failed. The message is below:

longhai at ubuntu:~/WebKit/WebKitTools/Scripts$ ./build-webkit 
Unsupported platform, can't determine built library locations. at /home/longhai/WebKit/WebKitTools/Scripts/webkitdirs.pm line 405.


Can someone help me?
thanks in advance

Hai      Địa chỉ email mới dành cho bạn! 
Chọn ngay một tên truy nhập bạn từng muốn lập với tên miền mới ymail và rocketmail. Nhanh nhanh trước khi có người xí mất!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/vn/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.webkit.org/pipermail/webkit-dev/attachments/20090213/5514565d/attachment.html>


More information about the webkit-dev mailing list